เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

หลักการทำงานของเครื่องยนต์

ในเครื่องยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ที่นิยมใช้กันจะเป็นเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์จะเป็น เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันแก็สโซลีนการแบ่งประเภทเครื่องยนต์ตามลักษณะการทำงานนั้นแบ่งออกเป็น2แบบคือ

1.เครื่องยนต์2จังหวะ(TwoStrokeEngine)

2.เครื่องยนต์4จังหวะ(FourStrokeEngine)

หลักการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน

เครื่องยนต์ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ นั้น มีวัฏจักรการทำงานหรือรอบการทำงาน( cycle) ท่ีเหมือนกัน ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวะดูด (IntakeStroke),จังหวะอัด (CompressionStroke),จังหวะระเบิด (ExplansionStroke,จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
โดยใน 1 วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 2 จังหวะลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น  และลง 2 ครั้งเพลาข้อเหวี่ยงจะหมุน 1 รอบ เครื่องยนต์4จังหวะลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นและลง4ครั้งเพลาข้อเหวี่ยงจะหมุน 2รอบ

การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

 Screen Shot 2558-07-02 at 1.46.48 PM

รูปท่ี 1. แสดง การทางานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

จากรูปที่1.(a)จังหวะดูด :อากาศจากภายนอกจะถูก ดูด เข้ายังห้องเพลาข้อเหวี่ยงและอากาศที่อยู่ในห้องเพลาข้อเหวี่ยงจะ ไหลผ่านช่องส่ง อากาศ(Transfer Port) เพื่อป้อนไอดีเข้าไปยังห้องเผาไหม้ ในระหว่างนี้ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นจนปิดช่องไอเสีย

จังหวะอัด:หลังจากนั้นลูกสูบเคลื่อนที่ไปจนกระทั้งปิดช่องไอเสียในช่วงจังหวะนี้ห้วเทียนจะเกิดประกายไฟและลูกสูบจะ เคลื่อนท่ีจะถึงตำแหน่ง จุด ศูนย์ตายบน(TDC) จากรูปที่1.(b)

จังหวะระเบิด:เมื่อเกิดประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียนทำให้เกิดการเผาไหม้อากาศเกิดการขยายตัวทำให้เกิดมีความดัน และความร้อนมากขึ้นดันหัวลูกสูบให้เคลื่อนที่ลง จากรูปท่ี1.(c)

จังหวะคาย:เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาอีกจะกระทั่งช่องทางด้านขวาเปิดไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกขับออก ซึ่งตอนนี้เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1รอบ(360องศา) จากรูปที่1.(d)เราจะเห็นว่าเมื่อลูกสูบเคลื่อนลงมาอีกช่องทางด้านซ้าย(ไอดี)จะถูกปิดและไอดีที่อยู่ในห้องเพลาข้อเหวี่ยงนั้นจะถูก ส่ง ทางช่องส่งผ่านไอดี (Transfer Port) เริ่มจังหวะดูดอีกครั้งและไอดีส่วนหนึ่ง จะไปขับไอเสียที่อยู่ในกระบอกสูบออกไปด้วย

 การทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

ice@0

จังหวะดูด (Intake):เมื่อลูกสูบเคลื่อนท่ีลงวาล์วไอดีจะเปิด-วาล์วไอเสียปิด ไอดีจะถูกบรรจุเข้ามายังกระบอกสูบ (เพลาข้อเหวี่ยงหมุน ประมาณ180องศา)

จังหวะอัด(Compression):เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นวาล์วไอดีปิด-วาล์วไอเสียปิดไอดีจะถูกอัดภายในกระบอกสูบ (เพลาข้อเหวี่ยงหมนุประมาณ180องศา-360องศา)ในจังหวะนี้ห้วเทียนจะเกิดประกายไฟทำให้เกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

จังหวะระเบิดหรือกำลัง(Explansion;Power):ในจังหวะนี้ก๊าซที่เกิดการเผาไหม้จะเกิดการขยายตัวที่รุนแรงทำให้เกิดความดันและความร้อนดันหัวลูกสูบให้เคลื่อนที่ลงวาล์วไอดีปิด-วาล์วไอเสียปิด(เพลาข้อเหวี่ยงหมนุประมาณ360องศา-540องศา)

จังหวะคาย (Exhaust ): เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น วาล์วไอดีปิด-วาล์วไอเสียเปิด ไอเสียภายในกระบอกสูบ จะถูกลูกสูบดันออกทางวาล์วไอเสีย(เพลาข้อเหวี่ยงหมุนประมาณ540องศา-720องศา)

**การปิด-เปิดของวาล์วทั้งสองและการเกิดประกายไฟจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานการออกแบบเครื่องยนต์ของแต่ละบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบเครื่องยนต์และคาบเวลา

ที่เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 วัฏ จักรการทำงานของเครื่องยนต์ เพลาข้อเหวี่ยงจะหมุน 2 รอบ เครื่องยนต์ที่ความเร็ว 15000 rpm = 4 mSec @ เพลาข้อเหวี่ยงหมนุ 1 รอบ ดังนั้นใน 1 วัฎจักรจะได้คาบเวลา =8mSec

Screen Shot 2558-07-02 at 2.10.39 PMScreen Shot 2558-07-02 at 2.11.25 PM