เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

สัดส่วนอากาศและนา้มันเชือ้เพลิงทางทฤษฎี (StoichiometricAFR)

เชื้อเพลิง

หมายถึง สารที่สามารถเผาไหม้ได้โดยง่ายเมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนและความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นั้นสามารถนำมาใช้งานได้

อัตราส่วนผสมอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงคือส่วนผสมมวลของอากาศและมวลของเชื้อเพลิงที่มาผสมกันแล้วเผาใหม้

สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน(InternalCombustionEngine)อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีผลต่อ

กำลัง ของเครื่องยนต์ ในทางทฤษฎีส่วนผสมที่ให้กำลังงานสูงสุดจะอยู่ที่ 12.6:1 ซึ่ง เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างหนา อัตรา

ส่วนผสมที่ให้การประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 15.4:1 เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างบางมากและส่วนผสมอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่พอดีจะอยู่ที่ 14.7:1

ตัวอย่าง

E100 (Ethanol 100 %, C2H6O)

สมการทางเคมี C2H6O+3O2=2CO2+3H2O

เราจะพบว่า 1 mol x 46.0684 g/mol Ethanol : 3 mol x 2 x 15.9994 g/mol Oxygen

46.0684 : 95.9964 = 1 : 2.0838 ( fuel : oxygen ratio)

จะได้

Oxygen 20.9% ของอากาศโดยปริมาตร หรือ 23.133% ของอากาศโดยมวล (สมมติว่า เป็น ideal gas ที่

atmospheric)

ดังนั้น ค่า stoichiometricAir/FuelratioสาหรับE100ก็คือ

(2.0838/0.23133) : 1 = 9.0078 : 1

ซึ่งจากผลที่ได้ของE100ทำให้เราสามารถที่จะหาค่า stoichiometricของE85,E20หรือE10ได้

เช่น E85 จะได้ค่า stoichiometric ==> 0.85 x 9.0078 + 0.15 x 14.7 = 9.8616

ส่วน E20 จะได้ค่า stoichiometric ==> 0.20 x 9.0078 + 0.80 x 14.7 = 13.56156

ส่วน E10 จะได้ค่า stoichiometric ==> 0.10 x 9.0078 + 0.90 x 14.7 = 14.13078

 

Screen Shot 2558-07-02 at 4.23.04 PM