เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

ระบบจุดระเบิด (Ignition System)

ในปรับองศาจุดระเบิดเราจะจุดที่ตำแหน่งจังหวะอัด สัญลักษณ์ขององศาคือ ° ซึ่งการปรับองศาจดุระเบิดจะกระทำก่อนจุดศูนย์ตายบน (BTDC).โดยปกติการปรับองศาจุดระเบิดจะอยู่ในย่าน 10-15 องศา (BTDC) ในรอบเครื่องยนต์ต่ำ และประมาณ 40-45 องศาท่ีตำแหน่ง ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด (WOT) ในการจุดระเบิดจำเป็นจะต้องทราบเวลาในการเผาใหม่ ระหว่างส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศ

Screen Shot 2558-07-02 at 4.47.37 PM

จากกราฟที่ AFR = 14.7 เฟรมในการเผาไหม้ ~55 feet/second หรือ ~660 inches/second

Screen Shot 2558-07-02 at 4.48.31 PM

กราฟแสดงองจุดระเบิดที่รอบความเร็วต่ำ 10° BTDC

Screen Shot 2558-07-02 at 4.50.03 PM

กราฟแสดงแอดวานองศาจุดระเบิด 10.43°BTDC

ตัวอย่าง ที่ AFR =14.7 ลูกสูบขนาด 76 มม.(3นิ้ว ) หัวเทียนอยู่ต่ำแหนง ตรงกลางลูกสูบ ดังนั้นเวลาในการเผาไหม้=1.5/660=2.27milliseconds.ท่ีความเร็วรอบ1500rpmองศาแคร้งเครื่องยนต์จะอยู่

ที่ 10.43° (@1500rpm = 80 mS/Cycle ดังนั้น ที่ 1 mS = 9°)
จุดเผาใหม้ที่เหมาะสม(Peak Pressure Position = PPP) คือ เร่ิมจากจุดเร่ิมต้นจนถึงตำแหน่ง แรงดัน สูงสุด จากรูปตำแหน่งแรงดันสูงสุด จะอยู่ที่ 10° ADTC ดังนั้นในกรณีนี้การจุดระเบิดท่ีเหมาะสมคือ 20.43°-10° = 10.43° BTDC.