เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (FuelSystem)

หลักการทำงานของระบบคาร์บูเรเตอร์ (Theory of Caburator System)

Screen Shot 2558-07-03 at 10.48.05 AM

 

ความสำคัญของคาร์บูเรเตอร์ในการทำงานของเครื่องยนต์คือการผสมน้ำมันกับอากาศหลังจากนั้นจึงส่งเข้าสู่ห้องเผา ไหม้อย่างเหมาะสมทำให้เครื่องยนต์เดิน เรียบทั้งในรอบเดินเบาและการเร่งลดการเกิดมลภาวะควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ โดยผสมน้ำมันกับอากาศให้กลายเป็นไอดี และส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเครื่องยนต์อยู่ในระยะเดินเบาหรือความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต่ำลิ้นปีกผีเสื้อในคาร์บูเรเตอร์จะเปิดน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำมัน และอากาศที่ถูกส่งเข้าไปในห้องเผาไหม้น้อยลง ทาให้เครื่องยนต์เดินรอบต่ำ ในทางตรงข้ามหากต้องการให้เครื่องยนต์มีรอบความเร็วของ เครื่องยนต์สูงขึ้น ลิ้นปีกผีเสื้อจะเปิดมากขึ้นหรือเต็มอัตราปริมาณไอดีก็จะเข้าในห้องเผาไหม้ในปริมาณที่มากตามไปด้วย ภายในของคาร์บูฯมีช่องคล้ายคอขวดเรียกว่าช่องเวนจูรี่ส่วนนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเวนจูรี่ความเร็วของไอดีจะมีมากขึ้นซึ่ง เป็นผลมาจากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อมีขนาดเล็กลงการเพิ่มความเร็วของการเคลื่อนที่ส่งผลให้ความดันที่บริเวณคอขวดลดลง ทำให้เกิดภาวะความดัน ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ นอกจากนั้นคอขวดจะมีท่อน้ำมันขนาดเล็ก น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกดูดเข้ามาผสมกับอากาศและวิ่งต่อ ไปสู่ห้องเผาไหม้

ที่มา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9 %E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

หลักการทำงานของระบบระบบหัวฉีด (Theory of EFI System)

Screen Shot 2558-07-03 at 11.01.38 AM

 

น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะถูกผสมผ่านกรองน้ำมันไปยังหัวฉีด ( Injector ) ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณท่อ ไอดีโดยใช้ปั้มน้ามันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ภายในถังน้ำมันพร้อมกับตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งยึดติดเป็นชุด เดียวกันกับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อ เพลิงในระบบให้คงท่ีอยู่ตลอดเวลาในทุกสภาพการทำงานของ เครื่องยนต์ที่ความดัน 294Kpa ส่งไปยังหัวฉีดเมื่อกล่อง ECM ต่อวงจรไฟฟ้าของชุดหัวฉีดลงกราวด์เข็มหัวฉีดจะยกตัว ขึ้น ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแรงดันสูงถูกฉีดเข้าไปผสมกับอากาศภายในท่อ ไอดีเพื่อบรรจุเข้ากระบอกสูบ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีถูกฉีดออกมาจะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กล่อง ECM ต่อวงจรไฟฟ้าของ ชุดหัวฉีดลงกราวด์ กล่าวคือ ถ้าต่อวงจรไฟฟ้าของชุดหัวฉีดลงกราวด์นาน จะทำให้เข็มของหัวฉีดเปิดนาน ส่งผลให้ปริมาณ ของน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีฉีดออกมามีปริมาณมากตามไปด้วย ระบบฉีดน้ำมันแบบ D-Jetronic เป็นระบบท่ีมีการควบคุมระยะเวลาการ ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดโดยวิธีการวัดแรงดันของอากาศในท่อไอดีด้วยตัวจับความดันในท่อไอดีแล้วเปลี่ยนเป็น สัญญาณไฟฟ้าส่งเข้ากล่อง ECM เพื่อกำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมัน เชื้อเพลิงของหัวฉีดให้เหมาะสมกับปริมาณ อากาศที่เข้ากระบอกสูบ หลักการทางานขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็วรอบต่ำลิ้นเร่งจะเป็ดให้อากาศไหลเข้ากระบอกสูบน้อยเป็นผลให้ความดันในท่อไอดีต่าตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีจะส่งสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพันธ์กับความดันอากาศใน ท่อไอดีในขณะนั้นเข้าไปที่กล่อง ECM ในสภาวะแบบนี้กล่อง ECM จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยและในทางกลับกัน หากบิดคันเร่งมากขึ้นจะทำให้มีอากาศไหลเข้ากระบอกสูบมากขึ้นเป็นผลให้ความดันในท่อไอดีสูงขึ้นในสภาวะแบบนี้ กล่อง ECM จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

การทางานเริ่มจากเมื่อเปิดสวิทช์ (IgnitionKey) กระแสไฟฟ้าจะจ่ายพลังงานให้กับกล่อง ECM โดยท่ีกล่อง ECM จะ ทำการอ่านข้อมูลต่างๆจากตัวอปุกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งมีหน้าที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วส่งข้อมูลเข้าไปที่กล่อง ECMแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลเพื่อหาปริมาณการฉีดและจังหวะในการจุดระเบิดที่เหมาะสม

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบหัวฉีดกับระบบคาร์บูเรเตอร์

1.มีความแม่นยำสูงเนื่องจากสามารถกำหนดเป้าหมายในการฉีดได้

2.การฉีดน้ามันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองเพื่อผสมกับอากาศทำได้ดีกว่าคาร์บู

3.ไม่มีปัญหาในขณะวิ่งในที่ลาดชัน ระบบคาร์บูเรเตอร์จะมีปัญหาเพราะว่ามีลูกลอย

4.การตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้รวดเร็วกว่า

5.มลพิษของไอเสียต่ำกว่าเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์

6.ระบบจะทำการชดเชยอัตโนมัติเมื่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

7.ประหยัดน้ำมันมากกว่าระบบคาร์บูเรเตอร์

8.มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบคาร์บูเรเตอร์

ข้อเสียของระบบหัวฉีด

1.ระบบมีความซับซ้อน

2.การปรับจูนน้ำมันทำได้ยากหากไม่มีเครื่องมือพิเศษ

3.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่า

ข้อแตกต่างในการปรับเซ็ตระบบเครื่องยนต์หัวฉีดและเครื่องยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์

Screen Shot 2558-07-03 at 11.49.19 AM

Screen Shot 2558-07-03 at 11.49.55 AM

Screen Shot 2558-07-03 at 11.50.51 AM

ตารางปรับตั้งค่าการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบคาร์บูเรเตอร์ 

การปรับจูนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามกลวัฎของเครื่องยนต์ (Dynamism of the Engine )

Screen Shot 2558-07-03 at 11.53.17 AM

Screen Shot 2558-07-03 at 11.53.47 AM

TPS & RPM (α-N System)