เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

พลวัฎการทำงานของเครื่องยนต์ (Dynamism of the Engine)

 

 

 

 

Dynamism of the EngineScreen Shot 2558-07-02 at 5.33.17 PM

 

InitialStart: การสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก

Cold Start: การสตาร์ทเมื่อเครื่องเย็น

Enrichment correction: การปรับชดเชยเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง [Basic Injection Corrections (Battery, IAT Corr): Warm Up Enrichment (ECT)]

Basic Injection Duration Control: การปรับตารางการฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรอบเครื่องยนต์กับ อากาศท่ีเข้าไปยังห้องเผาใหม้

Heavy Load: สภาวะที่เครื่องยนต์มีภาระมาก

Start

การสตาร์ทเครื่องยนต์ในตาแหน่งนี้จะเร่ิมจากการท่ีเครื่องยนต์เร่ิมทำงานครั้งแรกเมื่อเปิดสวิทช์จ่ายไฟ ให้กับระบบ ECU จะทำการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลังจากนั้นจะทำการประมวลผลภายในหลังจากนั้นจะทำการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง(Injection Time) โดยค่า AFR ประมาณ 11-12 

Screen Shot 2558-07-02 at 5.39.44 PM

Idle

หลังจากที่การสตาร์ทเครื่องยนต์สำเร็จเครื่องยนต์จะพยายามรักษาความเร็วรอบโดยในตำแหน่งนี้การ ทำงานจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ ส่วนของการรักษารอบเดินเบาโดยการควบคุมวาล์วควบคุมรอบเดินเบา (IACV:FID) จะทำหน้าท่ีรักษารอบเครื่องยนต์ให้ได้ตามกำหนด 1500-1800 รอบต่อ นาที การความคุม ความเร็วรอบ เดินเบาจะแปรผันตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์และการควบคุมปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง(InjectionTime)โดย AFRจะอยู่ที่ประมาณ 12-13.5

Screen Shot 2558-07-02 at 5.44.42 PM

Warmup

เครื่องยนต์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิประมาณ 80-90 °c ดังนั้นในตำแหน่งนี่การจ่ายปริมาณการฉีดน้ำมันจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิเครื่องยนต์โดยที่อุณหภูมิเครื่องยนต์ต่ำมากๆการจ่ายน้ำมันจะจ่ายมากและเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการจ่ายปริมาณการฉีดน้ำมันจะค่อยๆ ต่ำลงโดยค่า AFR ที่อ่านได้ประมาณ 12.5-13.5

Screen Shot 2558-07-02 at 5.53.49 PM

 

Run

เป็นสถานะที่เครื่องยนต์ใช้งานตามปรกติ ดังนั้นในตำแหน่ง นี้การจ่ายปริมาณการฉีดน้ำมัน จะสัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์กับตารางการฉีดน้ำมันพื้นฐานบางครั้งเรียกว่าช่วง CruiseControl ค่า AFR ที่อ่านได้ประมาณ 14-14.7 เป็นตำแหน่งที่การทำงานของเครื่องยนต์สมบรูณ์ที่สุด

Screen Shot 2558-07-02 at 5.59.50 PM

 

Acceleration

เป็นสถานะที่เครื่องยนต์ต้องการใช้กำลังในการขับเคลื่อนทันทีทันใดในช่วงจังหวะหนึ่ง โดยการทำงานจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบิดคันเร่ง (TPS) ต่อเวลาท่ีแตกต่างกันโดยปรกติจะจ่ายปริมาณน้ำมันเพิ่ม จากเดิมประมาณ 10-15% ของการจ่ายน้ำมันปรกติคา่AFRที่อา่นได้ประมาณ11.5-12.5

Screen Shot 2558-07-02 at 6.06.23 PM

 

Power

การทำงานในสถานะนี้เป็นตำแหน่งที่เครื่องยนต์ใช้กำลังเพิ่มมากขึ้นจากปรกติและใช้งานต่อเนื่องการ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของอากาศท่ีมากขึ้นกับความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ ต้องการ โดยตัว ECM จะรับสัญญาณจาก Map Sensor, TPS Sensor, RPM เพื่อนำไปประมวลผลการจ่ายปริมาณ เชื้อเพลิงค่า AFR ที่อ่านได้ประมาณ 12.5-13.5

Screen Shot 2558-07-02 at 6.06.23 PM

 

Deceration

ขณะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์อย่างทันทีทันใด ( Deceration ) เช่น ขณะทำการเบรกซึ่งเป็น สภาวะที่เครื่องยนต์ไม่ต้องการน้ามันเชื้อเพลิงกล่อง ECM จะทำการตัดการฉีดน้ำมันของหัวฉีดโดยกล่อง ECM จะได้รับสัญญาณจากตัวตรวจจับ ตำแหน่ง ลิ้นเร่งเป็นตำแหน่ง เดิน เบา และสัญ ญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์ มา เปรียบเทียบกัน ถ้าลิ้นเร่งอย่ในตำแหน่งเดินเบาแต่เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูง กล่อง ECM จะตัดการฉีดน้ำมัน ของหัวฉีด

Screen Shot 2558-07-02 at 6.17.14 PM