เอ.พี.ไอ จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่เครื่องยนต์

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องการ (REQ_FUEL)

Screen Shot 2558-07-02 at 4.27.02 PM

 

ความหมาย

REQ_FUEL = ปริมาณเชื้อ เพลิงที่ต้องการ mSec.
CID = ปริมาตรความจุ (Cubic Inch Displacement.)
AIRDEN = ความหนาแน่น ของอากาศ (ปอนด์/ตารางนิ้ว ) ที่แรงดัน MAP 100 Kpa, อุณหภูมิอากาศ (IAT) 70 °F NCYL = จำนวนกระบอกสูบ
INJFLOW = อัตราการไหล (ปอนด์/ชม.)

ตัวอย่าง Honda CBR250

Screen Shot 2558-07-02 at 4.30.10 PM

Screen Shot 2558-07-02 at 4.32.05 PM

Screen Shot 2558-07-02 at 4.34.49 PM

 

เครื่องยนต์มีขนาด = 249.6 cm3
สูตร1000L=61CID
ดังนั้น 249.6cm3=15.232CID
อัตราการไหล @12 v = 69.2 cm3/10 วินาที สตู ร 1 cm3/sec = 5.8677 lb/hr

ดังนั้น 69.2 cm3/10sec = 40.605 lb/hr

Screen Shot 2558-07-02 at 4.36.36 PM

 

REQ_FUEL

= 3.9 mSec @MAP = 100 Kpa, AFR = 14.7, IAT =21.11°c = 2.652 mSec @MAP = 68 Kpa, AFR = 14.7, IAT =21.11°c

Fuel Equation

PW = REQ_FUEL + Enrichment correction + Accel + Voltage Correction REQ_FUEL = (Injection VE (Map)+Injection VE(Tps)+Injection VE(Trim))/10

Enrichment correction = (Warm-up + IATCorr + HumidityCorr + BaroCorr)/10 Accel = อัตราเร่ง (Injection Acceleration)
Voltage Correction = 0.67+ (12-Battery Voltage)* BattCorr
ตัวอย่าง Honda CBR250

REQ_FUEL: 2.652 mSec @MAP = 68 Kpa, AFR = 14.7, IAT =30°c
Enrichment correction: Warm-up =2, IATCorr =1, HumidityCorr = 0, BaroCorr = 0 Voltage Correction: Battery Voltage = 14.5 V, BattCorr = 0.2
REQ_FUEL = 2.652 mS
Enrichment correction = (2+1+0+0)/10 =0.3 mS
Voltage Correction = 0.67+ (12-14.5)0.2 = 0.17 mS
ดังนั้น PW=2.652+0.3+0.17=3.122mS

PW=เวลาในการเปิดหัวฉีด(mSec)

Warm-up=ตารางอุ่นเครื่องยนต์

IATCorr=ชดเชยอุณหภูมิอากาศ

HumidityCorr=ตารางปรับค่าความชื้นสัมพัทธ์

BaroCorr=ตารางชดเชยแรงดันบรรยากาศ

BattCorr=เวลาในการฉีดจะแปรผันตามแรงดันแบตเตอรี่